kpssvatandaslik.com

İlklerle Türk Anayasal Tarihi

 • Dünya tarihindeki ilk anayasal nitelikteki belge
  • 1215 tarihli Magna Carta Libertatum
 • Tarihte ilk yazılı anayasa ⇒ 1787 Amerikan Anayasası;
  • ikinci Anayasa ⇒ 1791 Fransız Anayasası
 • Türk tarihinin ilk yazılı anayasası
  • Kanuni Esasi
 • Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası
  • “Kanuni Esasi” ve “1921 Anayasası (1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu)” ⇒ ÇİFT ANAYASALI DÖNEM
 • SENEDİ İTTİFAK (1808) ile
  • Padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmış
 • TANZİMAT FERMANI (1839) ile
  • İlk defa kanunilik ilkesi
  • Hukuk devletine ilk adım
 • KANUNİ ESASİ (1876 ANAYASASI) ile;
  • İlk kez gerçek anlamda padişahın yetkileri sınırlandırıldı
  • İlk kez kanuni hakim güvencesi düzenlendi
  • İlk kez hakimlik teminatı ve mahkemelerin bağımsızlığı düzenlendi
  • İlk çift meclisli anayasa
 • 1909 DEĞİŞİKLİKLERİ ile
  • İlk kez çok partili hayata geçildi.
   • İlk kurulan parti: İttihat ve Terakki Fırkası
  • Meclisi Mebusanın aldığı son karar
   • Misak-i Milli
 • 1921 ANAYASASI;
  • İlk ve tek yumuşak ve çerçeve anayasa
  • İlk kez milli egemenlik ilkesi
 • 1923 DEĞİŞİKLİKLERİ
  • «Türkiye Devletinin şekl-i Hükûmeti, Cumhuriyettir”
  • «Resmî lisanı Türkçedir»
  • «Türkiye Devleti’nin dini, dîni İslâm’dır»
 • 1924 ANAYASASI 
  • İlk sert anayasamız
  • İlk kez değiştirilemez maddeye yer verilmiştir.
  • İlk kez çoğunlukçu demokrasi anlayışı
  • 1928  Resmi din (din-i İslam ibaresi) à anayasadan çıkarılmış
  • 1930 ⇒ Belediye seçimleri kadınlar oy
  • 1933 ⇒ Muhtarlık seçimleri kadınlar oy
  • 1934 ⇒ Kadınlara seçme ve seçilme hakkı
  • İlk kez Genel oy ilkesi benimsenmiş
  • 1937 ⇒ Laiklik ilkesi + Atatürk İlke ve İnkılapları + Kamulaştırma
  • 1945 ⇒ Anayasanın dili sadeleştirilmiş
  • 1946 ⇒ Tek Dereceli Seçim Sistemi + İlk çok partili seçimler
  • ***Çok partili hayata geçiş:
   • İlk deneme: 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Kazım Karabekir)
   • Deneme: 1930 Serbest Fırkası
  • 1950  ⇒ Gizli oy + Açık döküm açık sayım ilkesi à İlk demokratik seçimler
  • 1950 ⇒ Yüksek Seçim Kurulu
 • 1961 ANAYASASI
  • İlk kez kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir.
  • En özgürlükçü Anayasamız.
  • İlk kez çoğulcu demokrasi anlayışı
  • İlk kez sosyal devlet ilkesi benimsenmiş
  • İlk kez milli devlet ilkesi benimsenmiş
  • İnsan haklarına dayalı devlet ilkesi benimsenmiş
  • İlk kez siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğu yazılmış
  • İlk kez Diyanet İşleri Başkanlığı anayasada düzenlenmiş
  • İlk kez Anayasa Mahkemesi (AYM) kurulmuş
   • Anayasanın üstünlüğü gerçek anlamda kabul edilmiş
   • Anayasa yargısı kabul edilmiş
  • İlk kez Yüksek Hakimler Kurulu (YHK) kurulmuş
  • İlk kez Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kurulmuş
  • İlk kez Grev, sendika ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı getirilmiş
  • İlk kez Halk Oylaması yapılmış
  • İlk kez anayasanın başlangıç metni düzenlenmiş
 • 1961 ANAYASASI – 1971-1973 DEĞİŞİKLİKLERİ
  • Bakanlar Kuruluna
   • KHK çıkarma yetkisi
   • Vergi, resim, harçlarla ilgili düzenleme yetkisi verildi.
  • Temel haklara genel sınırlama sebepleri getirildi
  • Memurların sendika hakkı kaldırıldı
  • Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) kurulmuş
   • DGM’ler 2004’te kaldırıldı
  • Askeri Yüksek İdare Mahkemeleri (AYİM) kuruldu
   • 2017 Anayasa değişikliği ile kaldırıldı
 • 1982 ANAYASASI
  • İlk kez Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm benimsenmiştir
  • İlk kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  • İlk kez Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  • İlk kez OHAL CB Kararnamesi
  • İlk kez CB’nin yönetmelik çıkarma yetkisi
  • İlk kez Devlet Denetleme Kurulu
  • İlk kez RTÜK (2005)
  • İlk kez Kamu Denetçiliği Kurumu
  • İlk kez Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu
  • İlk kez Meclis dışından da Cumhurbaşkanı seçilebilmesi
  • İlk kez YÖK
  • İlk kez Hâkim ve Savcılar Kurulu (Eski Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu)
  • İlk kez Vakıf Üniversiteleri

 

Please follow and like us:
error

Hoşunuza gitti mi? Lütfen başkalarının da görmesine yardım edin...