kpssvatandaslik.com

Osmanlı Devleti Anayasal Tarihi

 • SENEDİ İTTİFAK (1808)
  • – 2. Mahmut ile Ayanlar arasında yapılmıştır.
  • – İlk anayasal belgemizdir.
  • – Padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır.
  • – Merkezi yönetimin zayıfladığını gösterir.
 • TANZİMAT FERMANI (1839)
  • Vergi ve askerlik konular ile ilgili düzenlemeler yapılacağı taahhüt edilmiştir.
  • – Gayri müslimler dahil can ve mal güvenliği sağlanmıştır.
  • -Mahkemelerin aleniliği, yargılama adaleti, mülkiyet hakkı, genel müsadere yasağı gibi hükümler içerir
  • – Padişah fermanıdır.
  • Kanunililik ilkesi kabul edilmiştir.
  • – Hukuk devletinin ilk adımıdır.
 • ISLAHAT FERMANI (1856)
  • – Din ve ırak ayrımı gözetmeden bütün vatandaşların eşit muamele görmesi ilkesi kabul edilmiştir.
  • – Azınlıklara memur olma kendi dillerinde eğitim yapan okul açama hakkı verilmiştir.
  • – Yabancılara mülk edinme hakkı getirilmiştir.
  • – Cizye vergisi ve iltizam usulü kaldırılmıştır.
  • – Padişah fermanıdır.
 • KANUNİ ESASİ (1876 ANAYASASI)
  • – İlk Anayasamızdır.
  • – Meşruti monarşiye geçilmiştir. (Anayasalı ve parlamentolu)
  • – Çift meclisli bir parlamento kurmuştur. (Diğer çift meclisli anayasa ⇒ 1961 Anayasası)
   • Heyeti Umumi= Heyeti Ayan (Padişah seçer) + Meclisi Mebusan (Halk seçer)
  • – Basın özgür ancak; padişahın sürgün ve sansür yetkisi vardır.
  • – Padişahın mutlak veto yetkisi vardır.
  • – Padişahın meclisi fesih yetkisi vardır.
  • – Kanun teklif ederken padişahın izni gerekir.
  • – Bakanlar Kurulu padişaha karşı sorumludur.
  • – İlk kez kanuni hakim güvencesi kabul edilmiştir.
  • – İlk kez hakimlik teminatı ve mahkemelerin bağımsızlığı düzenlenmiştir.
  • – Milletvekilliği dokunulmazlığı vardır.
 • 1909 DEĞİŞİKLİKLERİ
  • – Padişahın sürgün yetkisi kaldırıldı.
  • – Sansür kaldırıldı, basın özgürlüğü geldi. (İstibdad dönemi bitti.)
  • – Kanun teklif ederken padişah izni kaldırıldı.
  • – Bakanlar Kurulu, Heyeti Mebusana karşı sorumlu tutuldu.
  • – Kanunların kabul ve vetosu 2 ay ile sınırlandırıldı. (Mutlak veto kaldırıldı)
  • – İlk kez çok partili hayata geçildi.
  • – Padişahın meclisi feshetme yetkisi Heyeti Ayanın onayını alarak 3 ay içinde seçim yapma şartına bağlandı.
  • – Dernek kurma ve Toplantı hakkı getirilmiştir.
  • *** İlk kurulan parti: İttihat ve Terakki Fırkası
  • *** NOT: Son Osmanlı Mebusan Meclisinin aldığı son karar, Misak-i Millidir.
Please follow and like us:
error

Hoşunuza gitti mi? Lütfen başkalarının da görmesine yardım edin...